Regulamin sklepu internetowego PageAndShop.pl

 

Dane kontaktowe

 1. Sklep jest prowadzony przez Pageandshop Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993193945, Regon:366342978, KRS:0000658749, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN
 1. Wszelkie roszczenia związane z dokonywanymi transakcjami należy zgłaszać na adres wyżej podany oraz pocztą mailową na adres info@pageandshop.pl

Składanie zamówień / realizacja zamówień

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym - nieuiszczenie przez Kupującego ceny o której mowa w pkt. 4 Regulaminu w terminie 14 dni od rejestracji w pageandshop.pl, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy i nie powoduje wzajemnych roszczeń stron umowy. Uznaje się wówczas, że 14 dniowy okres, w którym Kupujący korzystał z oprogramowania pageandshop.pl był okresem testowym.
 2. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są cenami podawanymi w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący na podany adres poczty elektronicznej otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia oraz ceny całkowitej.
 5. Zamówienia realizowane są online 24h na dobę.
 6. W zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu:
 1. otrzymania przez Sprzedającego od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji Płatność online,
 2. uznania rachunku Sprzedającego w przypadku wyboru opcji przedpłata.
 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
 3. Szczegółowe warunki korzystania z oprogramowania pageandshop określa umowa licencyjna dostępna w panelu abonenta, z którą kupujący może się zapoznać przed dokonaniem opłaty, w czasie 14 dniowego okresu bezpłatnego użytkowania oprogramowania.
 4. Brak opłaty za korzystanie z licencji pageandshop.pl w terminie 7 dni od czasu jej wymagalności, powoduje wygaśnięcie licencji, bez potrzeby składnia przez którąkolwiek ze stron umowy dalszych oświadczeń w tym zakresie.

Formy płatności

 1. Dostępne są następujące formy płatności:
 1. Płatność online (PayU),
 2. Przedpłata na konto.
 1. Płatność PayU umożliwia dokonywanie płatności cyklicznych polegających na możliwości zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą wówczas przechowywane przez Operatora Płatności - PayU, co pozwali na wyeliminowanie konieczności podawania numeru karty przy każdej płatności. Sklep nie posiada dostępu do danych karty.
 2. Kupujący w każdym czasie ma prawo do rezygnacji z usługi płatności cyklicznych, poprzez jej anulowanie w panelu abonenta, w którym została aktywowana.
 3. PageAndShop oferuje swoim Abonentom korzystne warunki dołączenia do płatności internetowych PayU. Polecającym usługi PayU jest firma Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski NIP 594-000-66-10 ul. Walczaka 114 66-400 Gorzów Wlkp.

Tryb zgłaszania reklamacji

 1. Sprzedający odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pocztą mailową na adres info@pageandshop.pl
 2. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym zostają wyłączone.

Uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy.

 1. Dostępne w sklepie internetowym PageAndShop.pl produkty należą do kategorii treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dlatego Kupujący akceptując Regulamin, zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.), wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem okresu do odstąpienia od umowy co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Wszelkie oświadczenie konsumenta w tym zakresie mogą być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Sprzedającemu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres Pageandshop Sp. z o.o., ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wielkopolski wysłane w formie elektronicznej na adres info@pageandshop.pl

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem poddane zostaje pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego dla Sprzedającego.